Hoe waarborgt Up de privacy van onze cliënt?

AVG

De informatie die u aan ons geeft, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder wetgeving die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Deze Europese wet vervangt de huidige Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat nieuwe privacyregels die inspelen op de toename van digitaal dataverkeer, met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Wij beschikken over een Privacyverklaring waarin staat beschreven hoe wij de veiligheid van uw persoonsgegevens borgen in onze communicatie. Deze Privacyverklaring ligt in de praktijk ter inzage. U geeft ons bij aanvang van uw behandeling toestemming voor dit beveiligd gebruik van uw persoonsgegevens. 

Inhoudelijke punten kort uitgelicht:

Volgens de wet mogen dossiergegevens alleen voor behandeldoeleinden worden gebruikt en mag een behandelaar zonder toestemming van de cliënt dossiergegevens nooit verstrekken aan derden. Voor het verstrekken van gegevens aan derden of het voeren van overleg met derden (zoals bijvoorbeeld: huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen etc.) vragen wij u altijd uw toestemming.

Een behandelend psycholoog is verplicht een clientendossier bij te houden. Rondom dit clienten dossier zijn wettelijk vier regels van kracht: U heeft recht op dossierinzage, u heeft recht op een kopie van het dossier, u heeft géén recht op het origineel, u mag het originele dossier laten vernietigen. Als u gebruik wilt maken van dit laatste recht dient een verzoek hiertoe schriftelijk, voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs te worden ingediend. Al uw medische gegevens worden dan vernietigd en wat overblijft zijn: uw NAW gegevens en het schriftelijk ingediende verzoek.

WGBO

Verder is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing. Van belang in deze wet is dat een behandelaar pas mag overgaan tot behandelen als een patiënt hier toestemming voor geeft. Wij vragen altijd schriftelijk middels ondertekening van een behandelovereenkomst om deze toestemming. Voorafgaand wordt u uiteraard voorzien van alle noodzakelijke informatie hieromtrent.

WKKGZ

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt geboden en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is al sinds 1 januari 2016 van kracht voor zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals psychologen, apothekers, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen. Ook ZZP’ers vallen daaronder.

Doel van deze wet is enerzijds openheid te bevorderen over klachten en ongewenste gebeurtenissen, waardoor cliënten beter worden gehoord en beschermd en anderzijds de zorgaanbieder te laten leren van zijn fouten. De wet schrijft daartoe voor dat zorgaanbieders een systeem hebben waarbij incidenten veilig kunnen worden gemeld, het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker moet worden gecontroleerd vóór indiensttreding, ernstig disfunctioneren of geweld moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de cliënt moet worden geïnformeerd bij fouten. De Wkkgz gaat over meer dan alleen klachtenafhandeling.

Bespreek uw klacht met uw behandelend psycholoog:

Als u een klacht heeft over de psycholoog die u behandelt bespreek dit dan in eerste instantie met hem of haar. Uw klacht kan te maken hebben met de behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Wij staan altijd open voor een bespreking hiervan. Blijf er dus niet mee rondlopen, maar meld het. U kunt dit mondeling doen of per mail (info@praktijkup.nl).
Indien u het mondeling doet zal de behandelaar uw klacht samen met u op papier zetten. We zullen dan samen kijken wat uw klacht is en wat we eraan kunnen doen.
Uw behandelaar zal binnen maximaal 6 weken, nadat u melding heeft gemaakt van uw klacht, een besluit nemen over wat zij/hij doet met uw klacht. Deze periode van 6 weken kan met maximaal 4 weken worden verlengd, als we denken extra tijd nodig te hebben.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Komt u niet tot een bevredigende oplossing met uw behandelaar dan kunt u terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie van het S.C.A.G (Stichting Complementaire en Alternatieve gezondheidszorg). Meer informatie over het melden van een klacht vind je op: www.scag.nl.

 

 

 

 

Spreekt onze werkwijze jou aan?

Neem vrijblijvend contact op met Up

Wij kunnen je helpen bij:
Paniek
Dwang
Angst
Onzekerheid en sociale angst
Piekeren
Depressie
Burn-out
Relaties
Leefstijl
Iets anders