Algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk UP

 Begrippen 

-       Zorgaanbieder: Psychologiepraktijk UP. De praktijk is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60739711 en gevestigd te Waalwijk.

-       Beroepsvereniging: Het NVPA, ingeschreven in het KvK onder nummer 40258092 en gevestigd op Postbus 351, 5400 AJ Uden (NB).

-       Koepel: RBCZ, ingeschreven in het KvK onder nummer 818435227 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4700 AB Roosendaal (NB). RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

-       Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

-       Geschillencommissie: de SCAG (geschillencommissie) voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieder er niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

-       WGBO: In de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

-       Cliënt/ patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

-       Behandeling: de door de zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/ patiënt.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Psychologiepraktijk UP uit te voeren opdrachten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Psychologiepraktijk UP slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Praktijk UP is lid van de beroepsvereniging het NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de koepel RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op www.nvpa.org en www.rbcz.nu.

 

Behandeling

De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het NVPA. Deze kunt u vinden op www.nvpa.org. De behandeling start met een intakegesprek, waarna een cliëntcontract wordt opgesteld. Dit cliëntcontract zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin wordt ook de behandeling benoemd volgens afspraak met uw hulpvraag/ doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling door Praktijk UP en ondertekend tijdens de eerste sessie.

Er vindt regelmatig evaluatie plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling of schriftelijk verslag doen over uw voortgang binnen de therapie. De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat, gerelateerd aan de ernst van de klachten plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Het interval tussen afspraken wordt in overleg met u bepaald. U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener bij de praktijk terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts, verzekeringsarts, psycholoog, of medisch specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is dan de zorgverlener kan bieden, zal deze u verwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u gezocht naar een passende oplossing of wordt de behandeling stopgezet. 

 Betaling

De kosten per therapiesessie bedragen € 90,- per consult. Op particuliere consulten is geen BTW van toepassing. Voor studenten hanteren wij een studententarief van €72,- per consult. Voor een overzicht van tarieven zie de website www.praktijkup.nl. De factuur krijgt u na 2 consulten toegestuurd per email en betaalt u per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Betalingen dienen binnen 8 dagen te worden voldaan. De cliënt is betaal plichtig; onafhankelijk van het al of niet (tijdig) vergoeden van consultkosten door de zorgverzekeraar. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra daarvoor gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.  

Psychologiepraktijk UP is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling mogelijk (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van het NVPA en is aangesloten bij het RBCZ. 

 

 Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt bij particuliere cliënten 50 % van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Annulering geeft u per e-mail door, waarbij de datum van ontvangst van uw bericht bindend is.

Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of na het laatste contactmoment wordt het dossier conform de daartoe geldende regels vernietigd. De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw schriftelijke toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en het NVPA. Deze is/ zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (per mail) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en kijkt de behandelaar samen met u naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Psychologiepraktijk UP. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke geschilleninstantie SCAG. De procedure is te vinden op de website www.scag.nl. Psychologiepraktijk UP voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer u een klacht indient via het SCAG, informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf. 

 Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit altijd zelf bij de hulpverlener aangeeft. 

Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera. Psychologiepraktijk UP is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte eigendommen en overige goederen of beschadiging van materialen die in uw eigendom zijn, tijdens of na een bezoek aan Praktijk UP. Praktijk UP heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt zorgverlener tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de Wet op de Jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij de daartoe door de wetgever aangewezen organisaties. Het meldrecht omvat in relatie tot het vermoeden van kindermishandeling het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Praktijk UP houdt persoonsgegevens bij van cliënten/ patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de AVG. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring en ligt ter inzage in de behandelruimte. 

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/ patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wij kunnen je helpen bij:
Paniek
Dwang
Angst
Onzekerheid en sociale angst
Piekeren
Depressie
Burn-out
Relaties
Leefstijl
Iets anders